Statistikk om balanse mellom hjem og arbeid i 2018

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2236 av 12. desember 2016 om fastleggelse av de tekniske spesifikasjonene for ad hoc-modulen for 2018 om forholdet mellom yrkesaktivitet og omsorgsforpliktelser

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2236 of 12 December 2016 specifying the technical characteristics of the 2018 ad hoc module on reconciliation between work and family life

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.2.2017)

Sammendrag av innhold
I rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftsundersøkelse i Fellesskapet er det fastlagt felles rammer for systematisk utarbeidelse av aktuell og sammenlignbar statistikk om sysselsetting og arbeidsledighet i EU. Rådsforordning (EF) nr. 577/98 er inntatt i EØS-avtalens vedlegg XXI Statistikk. Forordningen forutsetter i art. 4 (2) at et ekstra sett variabler, kalt ad hoc moduler, skal tilføyes opplysningene omhandlet i forordningen. Formålet med den nye implementerende forordningen er å etablere omfattende og sammenlignbar statistikk om muligheten for å forene arbeidsliv og familieliv, herunder omsorgsforpliktelser. Statistikken vil blant annet bli benyttet i forbindelse med EUs arbeid for å fremme balanse mellom arbeidsliv og familieliv. Tekniske spesifikasjoner, filter, koder og fristen for innsendelse av data til EUs statistikkontor, Eurostat, fremkommer av forordningens bilag.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har begrensede administrative eller økonomiske konsekvenser som vil bli dekket innenfor SSBs ordinære budsjett, eventuelt med tilskudd fra EU.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av SSB, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
12.12.2016
Anvendelsesdato i EU
02.01.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R2236
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro