Statistikk om energiforbruk i husholdninger: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/2010 av 9. november 2017 om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008 for så vidt gjelder oppdatering av månedlig og årlig energistatistikk

Commission Regulation (EU) 2017/2010 of 9 November 2017 amending Regulation (EC) No 1099/2008 of the European Parliament and of the Council on energy statistics, as regards the updates for the annual and monthly energy statistics

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.6.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2020)

Sammendrag av innhold
Utviklingen av en felleseuropeisk energipolitikk og -lovgivning nødvendiggjør omfattende og sammenlignbar statistikk for å kunne verifisere i hvilken grad målene på området nås. Også den store betydningen som energiforbruket har på miljøet, herunder oppfølgingen av Kyotoavtalen, nødvendiggjør presise data på området. Gjennom europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008, formaliseres og rettsliggjøres innsamlingen og det legges til rette for sammenlignbar fellesskapsstatistikk om energiproduksjon, import og eksport, energiforbruk og energitransformasjon. Forordningen danner det felles rammeverket for produksjon, overføring, evaluering og formidling av europeisk energistatistikk, og er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI (statistikk) samt i vedlegg IV (energi) for informasjonsformål.

Energistatistikken er et dynamisk statistikkområde, og på bakgrunn av utviklingene av EUs politikk på energiområde og den teknologiske utviklingen er det nødvendige med regelmessige ajourføringer av statistikkravene for å sikre at disse stemmer overens med voksende eller endrede behov. Kommisjonen er i forordning (EF) nr. 1099/2008 gitt myndighet til å tilpasse kravene til dagens behov. erstattes bilagene til forordning (EF) nr. 1099/2008 som angir de detaljerte rapporteringskravene med nye oppdaterte bilag.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingen av rettsakten. Saken gjelder mindre endringer i spesifikasjonene for månedlig og årlig rapportering av energistatistikk.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Saken har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning, og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås alminnelige budsjettramme. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner det relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EFTA-/EØS landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.05.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.11.2017
Anvendelsesdato i EU
30.11.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet