Statistikk om europeiske miljøøkonomiske regnskap: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2174 av 24. november 2015 om den rettleiande oversikta over miljøvennlege varer og tenester, formatet for oversending av data innanfor europeiske miljøøkonomiske rekneskapar og dei nærmare reglane, strukturen og periodisiteten til kvalitetsrapportane i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske rekneskapar

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2174 of 24 November 2015 on the indicative compendium of environmental goods and services, the format for data transmission for European environmental economic accounts and modalities, structure and periodicity of the quality reports pursuant to Regulation (EU) No 691/2011 of the European Parliament and of the Council on European environmental economic accounts

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 03.12.2015)

Sammendrag av innhold
Formålet med forordningen er å synliggjøre miljøaspektet som følge av økonomisk aktivitet. Forordningen omfattet fra starten moduler for henholdsvis næringsfordelte utslipp til luft, næringsfordelte miljørelaterte skatter fordelt etter økonomisk aktivitet og materialstrømmer i økonomien (materialflytregnskaper). Ved utvidelsen i 2014 ble rapporteringsomfanget utvidet med tre nye moduler: produksjon, eksport, sysselsetting og bruttoprodukt for miljøvennlige varer og tjenester (omtales som EGSS – Environmental Goods and Services Sector), miljøvernutgifter (omtales som EPEA – Environmental Protection Expenditure Accounts) og produksjon og forbruk av energiprodukter, samt utslippsrelatert energiforbruk (omtales som PEFA – Physical Energy Flow Accounts). Første rapporteringsår for de nye modulene er planlagt å være 2017, og tall for 2014 og 2015 er da rapporteringspliktig.

Den nye forordningen er av teknisk karakter og etablerer den tekniske løsningen for overføring av data til Eurostat og regulerer omfang og hyppighet av kvalitetsrapporter. Det tekniske rapporteringsformatet skal være SDMX. Det skal oversendes årlige kvalitetsrapporter som del av rapporteringene og regler om rapportenes innhold anes viktig for å sende likhet og sammenlignbarhet. Årlig overføring av kvalitetsrapporter i sammenheng med de årlige rapporteringene er en videreføring av dagens rutiner.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge har deltatt i drøftingene av forslaget gjennom deltakelse i flere ulike fora. Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen medfører behov for enkelte tilpasninger særlig knyttet til teknisk overføringsformat. På sikt vil den nye tekniske løsningen være en mer sikker og ressursbesparende måte å overføre data til Eurostat på. Økonomiske og administrative konsekvenser vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås alminnelig budsjett.

Andre opplysninger
Rettsakten er håndtert i henhold til hurtigprosedyren.

Status
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 691/2011 om miljøøkonomiske regnskaper endret ved forordning (EU) nr. 538/2014 er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.08.2015
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
24.11.2015
Anvendelsesdato i EU
15.12.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 39, 21.6.2018, p. 371-376
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
19.03.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.03.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2174
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro