Statistikk om europeiske miljøøkonomiske regnskap: tilleggsbestemmelser om energiprodukter

Tittel

Delegert kommisjonsfrordning (EU) 2016/172 av 24. november 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 691/2011 med hensyn til spesifikasjon av energiprodukter

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/172 of 24 November 2015 supplementing Regulation (EU) No 691/2011 of the European Parliament and of the Council as regards specification of the energy products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.11.2016)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 691/2011 om miljøøkonomiske regnskaper er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk.

Formålet med forordningen er å synliggjøre miljøaspektet som følge av økonomisk aktivitet. Forordningen omfattet fra starten moduler for henholdsvis næringsfordelte utslipp til luft, næringsfordelte miljørelaterte skatter fordelt etter økonomisk aktivitet og materialstrømmer i økonomien (materialflytregnskaper). Ved utvidelsen i 2014 ble rapporteringsomfanget utvidet med tre nye moduler: produksjon, eksport, sysselsetting og bruttoprodukt for miljørelaterte varer og tjenester (omtales som EGSS – Environmental Goods and Services Sector), miljøvernutgifter (omtales som EPEA – Environmental Protection Expenditure Accounts) og produksjon og forbruk av energiprodukter, samt utslippsrelatert energiforbruk (omtales som PEFA – Physical Energy Flow Accounts). Første rapporteringsår for de nye modulene er planlagt å være 2017, og tall for 2015 er da rapporteringspliktig.

Den nye delegerte kommisjonsforordningen (EU) nr. 2016/172 er av teknisk karakter og angir i vedlegg energiproduktene som skal inngå i energiregnskaper i fysiske enheter (PEFA - Physical Energy Flow Accounts). Listen er basert på en lignende liste over energiprodukter som fremkommer av forordning (EU) nr.1099/2008 om energistatistikk.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Statistisk sentralbyrå (SSB) har deltatt i drøftingene av forslaget gjennom deltakelse i flere ulike fora. SSB produserer på regulær basis energiregnskap i fysiske enheter fordelt på næringer og energiprodukter. For å imøtekomme rapporteringskravene slik de foreligger i dag må det likevel påregnes noe utviklingsarbeid for å kunne utvikle grunnlagsdata på det detaljnivået som kreves. Det tas sikte på å integrere PEFA som en del av det øvrige systemet for etablering av energistatistikk og å etablere en ressurseffektiv rapporteringsrutine. Både tilgangs- og anvendelsessiden i regnskapet skal fordeles etter samme type næringsinndeling som nasjonalregnskapet og de øvrige miljøøkonomiske regnskapene benytter.

De administrative og økonomiske konsekvensene dekkes innenfor SSBs alminnelig budsjett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av SSB, som finner den relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
24.11.2015
Anvendelsesdato i EU
01.03.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 893-901
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0172
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro