Statistikk om folkehelse i EU (EHIS): gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/255 av 19. februar 2018 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 med hensyn til statistikk basert på den europeiske helseintervjuundersøkelsen (EHIS)

Commission Regulation (EU) 2018/255 of 19 February 2018 implementing Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council as regards statistics based on the European Health Interview Survey (EHIS)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.6.2018)

Sammendrag av innhold
Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) nr. 1338/2008 fastsetter et felles rammeverk for systematisk produksjon av europeisk statistikk innenfor folkehelse og arbeidsmiljø. Statistikkene skal bidra med data til strukturindikatorer, indikatorer for bærekraftig utvikling, Europeisk hels i (ECHI) og andre nødvendige indikatorer for å overvåke fellesskapets og medlemsstatenes innsats for folkehelse og arbeidsmiljø. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI statistikk og gjennomført i norsk rett som forskrift til statistikkloven.

Den europeiske helseintervjuundersøkelsen (EHIS), inngår som ett av fem hovedområder i europaparlaments- og rådforordningen. De øvrige områdene er statistikk over helsetjenester, arbeidsulykker, yrkessykdommer, og dødsårsaker. Den forrige europeiske helseundersøkelsen var regulert ved forordning nr. 141/2013, og ble gjennomført av Statistisk sentralbyrå i 2015.

Forordning 2018/255 legger grunnlaget for en ny felles europeisk helseintervjuundersøkelse om helseforhold, helsetjenester og levevaner. Statistikken vil formodentlig bidra vesentlig til beslutninger vedrørende helse og sosialpolitikk på europeisk nivå. Den europeiske helseundersøkelsen vil gi data om befolkningen 15 år og eldre. Datainnsamlingen skal foregå i 2019. Mikro- og metadata skal leveres i avtalt format til Eurostat i etterkant av datainnsamlingen. Alle mikrodata må være representative på nasjonalt nivå og baseres på et tilfeldig trukket utvalg.

Det følger av den nye forordningen at det er nødvendig å spesifisere data og metadata for helseforhold, helsedeterminanter og helsetjenester. Kravene til statistikkenhetene, innsamlingsmetodikk, referanseperiode og datakrav fremkommer i vedlegg til forordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Norge har tilpasset seg den nye forordningen ved at den europeiske helseundersøkelsen erstatter de tidligere levekårsundersøkelsene om helse. Statistisk sentralbyrå planlegger å gjennomføre den europeiske helseundersøkelsen i løpet av 2019. Intervjuene vil foregå via telefon og antatt intervjutid ligger på rundt 35 minutter. For å møte EUs krav, må utvalget økes i forhold til tidligere levekårsundersøkelser. Videre medfører undersøkelsen en del nye spørsmål, samt tilretteleggingsarbeid og oversendelse av data til Eurorostat.

I og med at flesteparten av spørsmålene er regulert i forordningen og undersøkelsen ikke bør være for lang, har handlingsrommet blitt snevret inn. Det begrenser mulighetene for nasjonale variasjoner i den forstand at det ikke lenger er rom for at samarbeidende myndigheter på nasjonalt nivå bidrar til undersøkelsen ved å finansiere kartlegging av ulike temaer/spørsmål. Forordningen generelt og den europeiske harmoniseringen spesielt har gitt en merkostnad for SSB sammenliknet med tidligere levekårsundersøkelser om helse. Det tas sikte på å dekke kostnadene innenfor Statistisk sentralbyrås ordinære budsjett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå som finner den relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.02.2018
Anvendelsesdato i EU
13.03.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0255
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro