Statistikk om folkehelse og arbeidsmiljø: endringsbestemmelser som følge av Kroatias EU-medlemskap

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 68/2014 av 27. januar 2014 som endrer forordning (EU) nr. 141/2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 om fellesskapsstatistikk om folkehelse og arbeidsmiljø når det gjelder statistikk basert på European Health Interview Survey (EHIS) som følge av Kroatias tiltredelse til Den europeiske Union

Commission Regulation (EU) No 68/2014 of 27 January 2014 amending Regulation (EU) No 141/2013 implementing Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council on Community statistics on public health and health and safety at work, as regards statistics based on the European Health Interview Survey (EHIS) by reason of the accession of Croatia to the European Union

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I bilag II til Kommissionens forordning (EU) nr. 141/2013 fastsættes den effektive minimumsstikprøvestørrelse, beregnet med udgangspunkt i en formodning om, at stikprøven er simpelt og tilfældigt udvalgt.

(2) Det er nødvendigt at tilpasse bilag II til forordning (EU) nr. 141/2013 for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse.

(3) Forordning (EU) nr. 141/2013 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.09.2013
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
27.01.2014
Anvendelsesdato i EU
17.02.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.12.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.12.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.12.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0068
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro