Statistikk om folkehelse og arbeidsmiljø: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 141/2013 av 19. februar 2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 om fellesskapsstatistikker over folkehelse og helse og sikkerhet på arbeidsplassen, med hensyn til statistikk basert på den europeiske helseintervjuundersøkelsen (EHIS)

Commission Regulation (EU) No 141/2003 of 19 February 2013 implementing Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council on Community statistics on public health and health and safety at work, as regards statistics based on the European Health Interview Survey (EHIS)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I forordning (EF) nr. 1338/2008 fastlægges der fælles rammer for systematisk udarbejdelse af europæiske statistikker inden for folkesundhed og arbejdsmiljø.

(2) I henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1338/2008 er det nødvendigt med gennemførelsesforanstaltninger for at præcisere, hvilke data og metadata der skal indberettes om sundhedstilstand, sundhedsdeterminanter og sundhedspleje som omhandlet i nævnte forordnings bilag I, og for at fastlægge referenceperioder og hyppighed for indberetning af de pågældende data.

(3) Disse data udgør et statistisk minimumsdatasæt, der vil give mulighed for bedre overvågning af Unionens sundhedsprogrammer og Unionens politikker om social inklusion og social beskyttelse, sundhedsmæssige uligheder og sund aldring.

(4) Fortrolige data, som medlemsstaterne fremsender til Kommissionen (Eurostat), bør behandles i overensstemmelse med princippet om statistisk fortrolighed i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

(5) Der er blevet foretaget en cost-benefit-analyse, og resultaterne heraf er blevet evalueret i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EF) nr. 1338/2008. Analysen har vist, at sammenlignelige data på EU-plan må forventes at være til stor gavn i forbindelse med sundheds- og socialpolitiske beslutninger og til videnskabelige formål, idet der vil blive anvendt fælles værktøjer, der giver mulighed for datakonsistens landene imellem, selv om de dermed forbundne omkostninger vil variere, alt efter i hvor høj grad de krævede variabler og metodologien er integreret i de eksisterende nationale undersøgelser.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.09.2012
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
19.02.2013
Anvendelsesdato i EU
08.03.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.02.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
27.06.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.06.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.06.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0141
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro