Statistikk om harmoniserte konsumprisindekser: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 119/2013 av 11. februar 2013 som endrer forordning (EF) nr. 2214/96 om harmoniserte konsumprisindekser: oversending og formidling av delindekser under HKPI, hva angår etablering av harmoniserte konsumprisindekser ved faste avgiftsnivåer

Commission Regulation (EU) No 119/2013 of 11 February 2013 amending Regulation (EC) No 2214/96 concerning harmonised indices of consumer prices (HIPC): transmission and dissemination of sub-indices of the HIPC, as regards establishing harmonised indices of consumer prices at constant tax rates

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 5, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 2494/95 skal medlemsstaterne udarbejde harmoniserede forbrugerprisindeks (HCPI).

(2) I Kommissionens forordning (EF) nr. 2214/96 fastsættes de delindeks under HCPI, som medlemsstaterne skal udarbejde, og som de skal indberette til Kommissionen (Eurostat) med henblik på formidling.

(3) Til inflationsanalyse og konvergensvurdering i medlemsstaterne er det nødvendigt at indsamle oplysninger om skatteændringers virkninger på inflationen. Med henblik herpå bør HCPI desuden beregnes på grundlag af priser ved faste skattesatser i stedet for observerede priser i form af harmoniserede forbrugerprisindeks til faste skattesatser (HCPI-CT).

(4) For at få pålidelige og sammenlignelige resultater fra alle medlemsstater bør der fastlægges fælles metodologiske rammer for udarbejdelse af HCPI-CT, og disse rammer bør holdes ajour.
(5) I overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EF) nr. 2494/95 er der taget hensyn til princippet om omkostningseffektivitet.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
11.02.2013
Anvendelsesdato i EU
01.01.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 62, 5.10.2017, p. 62-63
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.05.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.07.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.07.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.07.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0119
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro