Statistikk om helsetjenester: kostnader og finansiering

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/359 av 4. mars 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 med hensyn til statistikker over utgifter til og finansiering av helsetjenester

Commission Regulation (EU) 2015/359 of 4 March 2015 implementing Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council as regards statistics on healthcare expenditure and financing

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 03.12.2015)

Sammendrag av innhold
I forordning (EF) nr. 1338/2008 fastlegges det felles rammer for systematisk utarbeidelse av europeiske statistikker innen folkehelse og arbeidsmiljø.
Gjennomføringstiltak fastlegger hvilke data og metadata som skal innberettes som utgifter til og finansiering av helsesektoren, samt referanseperioder, hyppighet og tidsfrister for innberetning av disse dataene.

I overensstemmelse med artikkel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1338/2008 er det blitt foretatt en kost-nytte-analyse, som tar hensyn til fordelene ved anskaffelse av data om utgifter til og finansiering av helsesektoren sett i forhold til omkostningene ved innsamlingen, som medlemsstatene frivillig har gjennomført siden 2005 i henhold til prinsippene i System of Health Accounts, og den byrde, som pålegges medlemsstatene. I henhold til artikkel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1338/2008 iverksatte Kommisjonen i 2013 og 2014 pilotundersøkelser, som ble ferdiggjort på frivillig grunnlag av medlemsstatene. Kommisjonen har drøftet brukernes behov med medlemsstatene på flere møter. Tilgjengeligheten av EU-data vil formodentlig bidra vesentlig til beslutninger vedrørende helse og sosialpolitikk.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil kreve forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet. Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har begrensede administrative og økonomiske konsekvenser.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
04.03.2015
Anvendelsesdato i EU
26.03.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 39, 21.6.2018, p. 361-370
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
19.03.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.03.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0359
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro