Statistikk om helsetjenester: utgifter og finansiering

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1901 av 29. oktober 2021 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 med hensyn til statistikk over helseutgifter og finansiering

Commission Regulation (EU) 2021/1901 of 29 October 2021 implementing Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council as regards statistics on health care expenditure and financing

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 11.12.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.11.2021)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) 2021/1901 spesifiserer definisjoner, kryssklassifiseringer og tidsfrister for oversending av data og metadata om helseutgifter og helsefinansiering fra og med referanseåret 2021. De oppdaterte definisjonene og kryssklassifiseringstabellene går fram av vedleggene til forordningen.

Det følger av rammeforordningen (EF) nr. 1338/2008 at data og metadata som inngår i statistikk om helseutgifter og finansiering bør fastsettes ved gjennomførende forordninger. Rammeforordningen er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI. Den første kommisjonsforordningen om helseutgifter og finansiering ble vedtatt i 2015 med gyldighet fram til og med referanseåret 2020 (kommisjonsforordning (EU) 2015/359).

Hovedendringene som følger av den nye kommisjonsforordningen er:

• Finjustering av definisjoner om helsevesenets funksjoner og langsiktig omsorg.

• Innføring av nye definisjoner for sosiale helseforsikringsordninger (HF 1.2.1) og obligatoriske private forsikringsordninger (HF 1.2.2)

• Opphør av datainnsamling for obligatoriske helseforsikringsordninger (HF.1.2) og obligatoriske medisinske sparekontoer (HF.1.3)

• Justering av kryssklassifiseringstabellene i henhold til endringene i datainnsamlingen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge ved Statistisk sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har begrensede administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
15.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.10.2021
Anvendelsesdato i EU
23.11.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet