Statistikk om informasjonssamfunnet for 2017: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/2015 av 17. november 2016 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet

Commission Regulation (EU) 2016/2015 of 17 November 2016 implementing Regulation (EC) No 808/2004 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on the information society

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.5.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2016/2015 gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet, som er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI Statistikk. Europaparlaments- og rådsforordningen oppretter en felles ramme for systematisk utarbeiding av fellesskapsstatistikker over informasjonssamfunnet. Regelverket grupperer statistikken i moduler og det foreligger to hovedmoduler; modul I. Foretakene og informasjonssamfunnet og modul II. Privatpersoner, husholdninger og informasjonssamfunnet.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2016/2015 er av teknisk karakter og angir i vedlegg de ulike emnene/ variablene som skal gjelde for referanseåret 2017 for de to modulene. I forordningen fastsettes fristene for innrapportering av data, metadata, og kvalitetsrapport til Eurostat.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rapporteringen er i stor grad sammenfallende med tidligere års rapporteringer. Forordningen har derfor begrensede økonomiske eller administrative konsekvenser og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås ordinære budsjett.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner det relevant og akseptabelt.

Status
Forordningen er vedtatt av EU med anvendelsesdato 8.12.2016 og er vurdert i EFTA-/EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
17.11.2016
Anvendelsesdato i EU
08.12.2016

EØS



EFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.04.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
13.06.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.06.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.06.2017

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R2015
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro