Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2019

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1798 av 21. november 2018 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet for referanseåret 2019

Commission Regulation (EU) 2018/1798 of 21 November 2018 implementing Regulation (EC) No 808/2004 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on the information society for the reference year 2019

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.12.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2018/1798 gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet, som er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI Statistikk. Europaparlaments- og rådsforordningen oppretter en felles ramme for systematisk utarbeiding av fellesskapsstatistikker over informasjonssamfunnet. Regelverket grupperer statistikken i moduler og det foreligger to hovedmoduler; modul I. Foretakene og informasjonssamfunnet og modul II. Privatpersoner, husholdninger og informasjonssamfunnet

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2018/1798 er av teknisk karakter og angir i vedlegg de ulike emnene/ variablene som skal gjelde for referanseåret 2019 for de to modulene. I forordningen fastsettes fristene for innrapportering av data, metadata, og kvalitetsrapport til Eurostat.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistkkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Rapporteringen er i stor grad sammenfallende med tidligere års rapporteringer og forordningen har derfor ikke vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Statistisk sentralbyrå finner forordningen relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.11.2018
Anvendelsesdato i EU
12.12.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
10.07.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.07.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1798
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro