Statistikk om innovasjon

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 540/2009 av 22. juni 2009 som endrer forordning (EF) nr. 1450/2004 om produksjon og utvikling av fellesskapsstatistikker om innovasjon

Commission Regulation (EC) No 540/2009 of 22 June 2009 amending Regulation (EC) No 1450/2004 concerning the production and development of Community statistics on innovation

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat, oktober 2009)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1450/2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1608/2003/EF om produksjon og utvikling av fellesskapsstatistikker om innovasjon inneholder bestemmelser om de statistikker som skal utarbeides, statistikkenes oppdeling, hyppighet, aktualitet samt metodologiske anbefalinger om utarbeidelse av harmoniserte fellesskapsdata.

Tiltakene for å overvåke innovasjons-aktivitetene endres og ajourføres for å kunne etterkomme de voksende og stadig nye krav på miljøområdet.

Det er nødvendig å begrense virksomhetenes byrde og samtidig sikre at de innsamlede data er av god kvalitet og oppfyller informasjonsbehovene.

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven. Forordningen har ingen spesielle økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk Sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.06.2009
Anvendelsesdato i EU
13.07.2009
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 75, 11.12.2014, p. 73-73
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
22.10.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.10.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.10.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0540
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro