Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: endringsbestemmelser om primærmålevariabler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/2256 av 4. desember 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1983/2003 som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen over primærmålvariabler

Commission Regulation (EU) 2015/2256 of 4 December 2015 amending Regulation (EC) No 1983/2003 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards the list of target primary variables

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 20.5.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.5.2016)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1893/2003 danner det generelle rammeverket for fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC). Statistikken omfatter sammenlignbare og aktuelle tverrsnitts- og forløpsdata for blant annet inntekt og omfang av fattigdom, boforhold og sosial utstøting både på nasjonalt plan og EU-plan. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI statistikk og gjennomført i norsk rett som forskrift til statistikkloven.

I forbindelse med gjennomføringen av EU-SILC vedtas det årlige moduler som skal implementeres, i tillegg til de faste variablene som dekkes i undersøkelsen. Den økonomiske utviklingen og forbedrede måleinstrumenter har gjort det nødvendig å revidere forordningen om de faste variablene. Enkelte nye variabler er innført, mens foreldede variabler er fjernet fra listen. Utvalget er basert på erfaringer fra tidligere datainnsamlinger og er begrunnet i fremtidig statistikkbehov.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er begrenset og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås ordinære budsjett

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.06.2015
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
04.12.2015
Anvendelsesdato i EU
25.12.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 39, 21.6.2018, p. 356-360
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
19.03.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.03.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2256
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro