Statistikk om jernbanetransport: endringsbestemmelser om datainnsamling over gods, passasjerer og ulykker

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/2032 av 26. oktober 2016 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 91/2003 om statistikk om jernbanetransport når det gjelder datainnsamling over gods, passasjerer og ulykker

Regulation (EU) 2016/2032 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 amending Regulation (EC) No 91/2003 on rail transport statistics, as regards the collection of data on goods, passengers and accidents

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 13.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.5.2017)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 91/2003 danner det generelle rammeverket for fellesskapsstatistikker over jernbanetransport. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI og er gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven. Rapporteringsforpliktelsene ivaretas av SSB. Forordningen er tidligere endret ved forordning (EF) nr. 1192/2003 og 1304/2007, begge disse innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI.

I den nye forordningen gjøres en del tekniske endringer ved at enkelte definisjoner oppheves, og det innføres hjemmel for delegerte og implementerende rettsakter tilpasset Lisboatraktaten. Blant annet gis Kommisjonen mulighet til å vedta utfyllende delegerte forordninger for å innføre tekniske definisjoner for å sikre harmonisering i statistikken, forutsatt at nye definisjoner hverken pålegger medlemslandene eller respondentene vesentlig ytterligere byrde. Det gjøres også enkelte endringer i rapporteringskravene, blant annet når det gjelder årsstatistikken over godstransport, årsstatistikken over passasjerer og ulykker ved at det innføres nye terskelverdier og et nytt bilag L over transportaktivitetsnivå for godstransport og passasjertransport. Administrative data fra nasjonale tilsynsmyndigheter er tatt inn som en av mulige kilder for statistisk informasjon. Kvalitetskriteriene som skal ligge til grunn for statistikkene følger av forordning (EU) nr. 223/2009 om europeisk statistikk.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er begrenset og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås ordinære budsjett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU [13.12.2016].

Rettsakten er vurdert i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.08.2013
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
26.10.2016
Anvendelsesdato i EU
13.12.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.04.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
13.06.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.06.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.06.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R2032
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro