Statistikk om landbruksregnskaper: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/280 av 3. desember 2018 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 138/2004 med hensyn til henvisninger til det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Den europeiske union

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/280 of 3 December 2018 amending Regulation (EC) No 138/2004 of the European Parliament and of the Council as regards references to the European system of national and regional accounts in the European Union

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.5.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 2019/208 er direkte knyttet til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 138/2004 om landbruksregnskaper i Fellesskapet som er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk. Forordning (EF) nr. 138/2004 fastsetter felles regler for økonomiske regnskaper for landbruket som er såkalte «satellittregnskaper» til nasjonalregnskapene regulert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Den europeiske union (ESA 2010) ESA 2010 er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI Statistikk. For å sikre at landbruksregnskapene utarbeides i samsvar med de grunnleggende begrepene og reglene i nasjonalregnskapet, er det behov for å oppdatere bilag I og II til forordning (EF) nr. 138/2004 slik at disse henviser til ESA 2010.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det er NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) som ivaretar rapporteringsforpliktelsene for Norge. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative konsekvensene er begrenset, og vil dekkes innenfor NIBIOs ordinære budsjett.

Sakkyndige instansers merknaderRettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå som finner den relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.12.2018
Anvendelsesdato i EU
11.03.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.01.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
19.03.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
20.03.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0280
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro