Statistikk om plantevernmidler: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 656/2011 av 7. juli 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1185/2009 om statistikk over pesticider med hensyn til definisjoner og liste over aktive stoffer

Commission Regulation (EU) No 656/2011 of 7 July 2011 implementing Regulation (EC) No 1185/2009 of the European Parliament and of the Council concerning statistics on pesticides, as regard definitions and list of active substances

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EF) nr. 1185/2009 er der fastlagt en ny ramme for udarbejdelse af sammenlignelige europæiske statistikker over afsætning og anvendelse af pesticider.

(2) I henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1185/2009 er det nødvendigt at vedtage definitionen af »det område, der er behandlet«, som nævnt i afsnit 2 i bilag II til samme forordning, eftersom begrebet af hensyn til sammenligneligheden bør fortolkes og anvendes på ensartet vis i hele Unionen.

(3) Artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1185/2009 foreskriver, at Kommissionen regelmæssigt og mindst hvert femte år skal tilpasse listen over omfattede stoffer og klassificeringen heraf i produktgrupper og kemiske grupper som omhandlet i bilag III. Listen, der er knyttet som bilag til nævnte forordning, bør ajourføres, idet dette sidst blev gjort i 2006, således at listen omfatter perioden 2010-2015.

(4) Antallet af stoffer og kompleksiteten af det arbejde, der er forbundet med en korrekt identifikation af de relevante forbindelser og med klassificeringen af dem, gør det vanskeligt for de nationale statistiske myndigheder at udvikle de nødvendige værktøjer til indsamling af oplysningerne om anvendelse og markedsføring på tilfredsstillende vis. Listen bør af samme grund kun omfatte de stoffer, der er blevet tildelt et identifikationsnummer af en af de to store, internationalt anerkendte institutioner for registrering af kemiske forbindelser og pesticider, Chemical Abstracts Service under American Chemical Society (CAS) og Collaborative International Pesticides Analytical Council (CIPAC).

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
07.07.2011
Anvendelsesdato i EU
28.07.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
27.06.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av regelverk om plantevernmidler)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0656
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro