Statistikk om turisme: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1569 av 23. juli 2020 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 692/2011 med hensyn til klassifisering av bostedsland for gjester som bor i turistinnkvarteringsvirksomheter, i forbindelse med Det forente kongerikes utmelding av Unionen

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1569 of 23 July 2020 amending Annex I to Regulation (EU) No 692/2011 of the European Parliament and of the Council, on the classification of countries of residence of guests staying at tourist accommodation establishments in the context of the withdrawal of the United Kingdom from the Union

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 13.6.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.11.2020)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 692/2011 regulerer europeisk reiselivsstatistikk. Forordningen regulerer blant annet statistikk over overnattinger som berøres av denne delegerte forordningen. Etter Storbritannia trakk seg fra EU fra og med 1. februar 2020 er det nødvendig å oppdatere statistikk over overnattinger slik at Storbritannia er gjengitt som et tredje-land, dvs. ikke EU-land.

Denne forordningen oppdaterer vedlegget til forordning 692/2011 med listen over gjestenes bostedsland i statistikk over overnattinger. I henhold til den oppdaterte klassifikasjonen av land skal Storbritannia inkluderes som et separat land, utenfor EU, slik som andre viktige turistpartnere for EU. I tillegg justeres aggregatet for EU fra EU28 til EU27. Storbritannia er ansett som en viktig kilde for turisme i EU og det er derfor nødvendig at det rapporteres separate tall for overnattinger fra gjester fra Storbritannia i statistikk over overnattinger.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge ved SSB har vært med i arbeidet av utformingen av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative konsekvensene ansees å være begrensede. Forordningen medfører ingen økt oppgavebyrde eller endringer i det underliggende regelverket for reiselivsstatistikk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.07.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.03.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
13.06.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.06.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.06.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1569
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro