Statistikk om utdanning og livslang læring: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 88/2011 av 2. februar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 452/2008 om utarbeiding og utvikling av statistikk over utdanning og livslang læring med hensyn til statistikk over utdannings- og opplæringssystemer

Commission Regulation (EU) No 88/2011 of 2 February 2011 implementing Regulation (EC) No 452/2008 of the European Parliament and of the Council concerning the production and development of statistics on education and lifelong learning, as regards statistics on education and training system

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EF) nr. 452/2008 er der fastlagt fælles retningslinjer for systematisk udarbejdelse af EF-statistikker på området uddannelse og livslang læring inden for tre specifikke områder, som skal gennemføres ved hjælp af statistiske aktioner.

(2) Det er nødvendigt at vedtage foranstaltninger til gennemførelse af individuelle statistiske aktioner med henblik på udarbejdelse af statistikker over uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer, som er omfattet af område 1 i forordning (EF) nr. 452/2008.

(3) Ved udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker inden for uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer bør medlemsstaternes og EU's statistiske myndigheder overholde de principper, der er fastsat i adfærdskodeksen for europæiske statistikker, som blev godkendt ved Kommissionens henstilling af 25. maj 2005 om medlemsstaternes og Fællesskabets statistikmyndigheders uafhængighed, integritet og ansvarlighed.

(4) Ved gennemførelsen af foranstaltninger til udarbejdelse af statistikker over uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer bør der tages hensyn til de eventuelle byrder for uddannelsesinstitutioner og enkeltpersoner og til den seneste aftale mellem UNESCO's statistiske kontor (UIS), Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og Kommissionen (Eurostat) vedrørende begreber, definitioner, databehandling, hyppighed og frister for fremsendelse af resultater. Dette omfatter dataindberetningsformatet for uddannelsessystemer som angivet i den seneste udgave af de detaljerede retningslinjer for UNESCO/OECD/Eurostat-dataindsamling.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
02.02.2011
Anvendelsesdato i EU
01.01.2012
Opphører å gjelde
14.10.2013
Hjemmel eller endrer
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 767-789
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.07.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.07.2013
Anvendes fra i Norge
04.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0088
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro