Statistikk om utdanning og livslang læring: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1175/2014 av 30. oktober 2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 452/2008 om produksjon og utvikling av statistikk om utdanning og livslang læring, hva gjelder statistikk om deltagelse av voksne i livslang læring og om oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 823/2010

Commission Regulation (EU) No 1175/2014 of 30 October 2014 implementing Regulation (EC) No 452/2008 of the European Parliament and of the Council concerning the production and development of statistics on education and lifelong learning, as regards statistics on the participation of adults in lifelong learning and repealing Commission Regulation (EU) No 823/2010

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 03.12.2015)

Sammendrag av innhold
Formålet med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 452/2008 er å sikre utarbeiding og utvikling av sammenlignbar statistikk og indikatorer innenfor områdene utdanning, opplæring og annen livslang læring, ved å etablere et rammeverk for pågående datainnsamlinger, og fremtidige innsamlingsbehov.

På grunn av endringer i statistikkbehovene tilbakekalles forordning (EU) nr. 823/2010. I tillegg presiseres det hvilken aldersgruppe som skal omfattes av undersøkelsen, samt hvilke variabler og presisjonsstandarder som skal benyttes. Dette fremgår av vedlegget til forordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har svært begrensede administrative og økonomiske konsekvenser.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.04.2014
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
30.10.2014
Anvendelsesdato i EU
24.11.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 409-448
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.11.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1175
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro