Statistikk om vitenskap og teknologi: gennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 995/2012 av 26. oktober 2012 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1608/2003/EF om utarbeiding og utvikling av fellesskapsstatistikkar over vitskap og teknologi

Commission Implementing Regulation (EU) No 995/2012 of 26 October 2012 laying down detailed rules for the implementation of Decision No 1608/2003/EC of the European Parliament and of the Council concerning the production and development of Community statistics on science and technology

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) For at tage højde for udviklingen inden for statistikker om videnskab og teknologi samt kravet om nye og mere detaljerede og hyppige statistikker bør der fastsættes nye gennemførelsesbestemmelser til beslutning nr. 1608/2003/EF.

(2) Det statistiske grundlag for beslutninger inden for de nuværende politikområder bør fortsat sikres, ligesom de yderligere krav, der opstår som følge af nye politiske initiativer, bør opfyldes, således at de til rådighed stående ressourcer udnyttes bedst muligt og den byrde, der pålægges respondenterne, begrænses til et minimum.

(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker udgør en referenceramme, særlig hvad angår bestemmelser om adgang til administrative datakilder og statistisk fortrolighed.

(4) Det er nødvendigt at sikre, at europæiske statistikker om videnskab og teknologi er i overensstemmelse med andre internationale standarder. Med henblik herpå bør der tages hensyn til det arbejde, der finder sted i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og andre internationale organisationer. Navnlig bør Frascati-manualen om statistikker om forskning og udvikling, Canberra-manualen om statistikker om menneskelige ressourcer anvendt inden for videnskab og teknologi, OECD's manual om statistikker om patenter, offentliggjort af OECD, samt Oslo-manualen om innovationsstatistikker, offentliggjort i af OECD og Europa-Kommissionen (Eurostat) i fællesskab, fungere som referenceramme.

(5) Af klarhedshensyn bør Kommissionens forordning (EF) nr. 753/2004 af 22. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1608/2003/EF for så vidt angår statistikker om videnskab og teknologi og Kommissionens forordning (EF) nr. 1450/2004 af 13. august 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1608/2003/EF om produktion og udvikling af fællesskabsstatistikker om innovation ophæves.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
26.10.2012
Anvendelsesdato i EU
16.11.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 42, 6.7.2017, p. 296-308
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.03.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.03.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.03.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0995
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro