Statistikk over betalingsbalanse

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1013 av 8. juni 2016 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2008 om fellesskapsstatistikk over betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og direkte investering i/fra utlandet

Regulation (EU) 2016/1013 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 amending Regulation (EC) No 184/2005 on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.11.2016)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005 om felleskapsstatistikk over betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og utenlandske direkte investeringer, er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk. Forordningen fastlegger en felles ramme for systematisk utarbeidelse av fellesskapsstatistikker over betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og utenlandske direkte investeringer.

Endringene er i stor grad av regelteknisk art, og er begrunnet i Lisboatraktaten og innføringen av nye prosedyrer for gjennomføringsregelverk. Eksempelvis gis kommisjonen kompetanse til under visse betingelser å vedta delegerte rettsakter for ajourføre den geografiske inndelingen, inndelingen etter institusjonell sektor og økonomisk aktivitet dersom den økonomiske eller tekniske utviklingen nødvendiggjør slike endringer.

Videre justeres kravet til kvalitetsrapporter ved at det henvises til kvalitetskriteriene som er definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2009/223 om europeisk statistikk artikkel 12. Nærmere bestemmelser om kvalitetsrapporter vil kunne vedtas i form av implementerende kommisjonsforordninger.

De internasjonale kapitalstrømmene øker i omfang og kompleksitet og det innføres derfor blant annet pilotundersøkelser og prosedyrer for regelendringer for å legge til rette for senere utvidelser i kravene til informasjon om kapitalstrømmer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget.
Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av endringene er begrenset og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås ordinære budsjett

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner det relevant og akseptabelt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.06.2014
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
08.06.2016
Anvendelsesdato i EU
19.07.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 890-892
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.11.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1013
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro