Statistikk over etter- og videreudtdanning i virksomheter: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 822/2010 av 17. september 2010 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 198/2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1552/2005 om statistikk over yrkesrettet opplæring i foretak, med hensyn til dataene som skal samles inn og kravene til utvalg, presisjon og kvalitet

Commission Regulation (EU) No 822/2010 of 17 September 2010 amending Regulation (EC) No 198/2006 implementing Regulation (EC) No 1552/2005 of the European Parliament and of the Council on statistics relating to vocational training in enterprises, as regards the data to be collected, the sampling, precision and quality requirements

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EF) nr. 1552/2005 er der fastlagt fælles retningslinjer for udarbejdelse af EF-statistikker om efter- og videreuddannelse i virksomheder.

(2) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 198/2006 af 3. februar 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1552/2005 om statis- tikker over efter- og videreuddannelse i virksomheder er det fastlagt, hvilke specifikke data der skal indsamles om henholdsvis virksomheder, der tilbyder uddannelse, og virksomheder, der ikke tilbyder uddannelse, om de forskellige former for efter- og videreuddannelse, kravene til stikprøver og præcision, kvalitetskravene til de oplysninger, som skal indsamles, og kvalitetsrapporternes struktur.

(3) Efter ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 bør der fastlægges detaljerede NACE rev. 2-kategorier og størrelseskategorier, som resultaterne kan opdeles i.

(4) Kommissionen bør fastlægge, hvilke data der skal indsamles om henholdsvis virksomheder, der tilbyder uddannelse, og virksomheder, der ikke tilbyder uddannelse, og om de forskellige former for efter- og videreuddannelse.

(5) Der bør vedtages gennemførelsesforanstaltninger om kvalitetskravene til de oplysninger, der skal indsamles og indberettes med henblik på opstilling af europæiske statistikker over efter- og videreuddannelse i virksomheder, kvalitetsrapporternes udformning og de foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at vurdere eller forbedre kvaliteten af oplysningerne.

(6) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 452/2008 af 23. april 2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring ( 4 ) defineres et nyt statistisk instrument vedrørende voksnes deltagelse i livslang læring.

(7) Som følge af de data, der skal tilvejebringes gennem forordning (EF) nr. 452/2008, og behovet for at forbedre kvaliteten af resultaterne vedrørende efter- og videreuddannelse i virksomheder og reducere den statistikbyrde, der pålægges virksomheder, er det hensigtsmæssigt at ændre kodningen og kravene til stikprøver, præcision og kvalitet.

(8) Forordning (EF) nr. 198/2006 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
17.09.2010
Anvendelsesdato i EU
07.10.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 207-221
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.04.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.04.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.07.2013
Anvendes fra i Norge
04.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0822
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro