Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2169 av 21. november 2017 om formatet og prosedyrer for innrapportering av europeiske gass- og elektrisitetspriser i henhold til europaparlamentet- og rådsforordning (EF) 2016/1952

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2169 of 21 November 2017 concerning the format and arrangements for the transmission of European Statistics on natural gas and electricity prices pursuant to Regulation (EU) 2016/1952 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.6.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.6.2018)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2016/1952 av 26. oktober 2016 fastsetter ett felles rammeverk for europeisk statistikk om priser på naturgass og elektrisitet. Forordningen innebærer at Kommisjonen skal kunne innføre gjennomføringsbestemmelser som etablerer formatet og overleveringsmåte for statistikken som skal leveres ifølge vedlegg I og II til forordningen. Vedleggene angir også forbruksbånd, beskrivelser og hyppighet på levering av variabler. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2169 av 21. november 2017 er av teknisk karakter og beskriver første leveranse og gjelder referanseåret 2017.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Norge har varslet EFTA om behov for tidsbegrenset fritak fra forordning 2016/1952 når det gjelder opplysninger om priser på naturgass til industrisektoren.

Siden norske husholdninger får svært lite av sitt energiforbruk fra naturgass, faller Norge under terskelverdiene og er ikke forpliktet til å levere naturgasspriser til husholdninger.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske konsekvensene er begrenset og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås alminnelige budsjett.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner det relevant og akseptabelt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
21.11.2017
Anvendelsesdato i EU
12.12.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet