Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): gjennomføringsbestemmelser for 2020

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/414 av 14. mars 2019 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2020 over sekundærmålvariabler for overforgjelding, forbruk og formue samt arbeid

Commission Regulation (EU) 2019/414 of 14 March 2019 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards the 2020 list of target secondary variables on over-indebtedness, consumption and wealth as well as labour

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.6.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2019)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1177/2003 danner det generelle rammeverket for fellesskapsstatistikker over inntekt og levekår (EU-SILC). Statistikken omfatter sammenlignbare og aktuelle tverrsnitts- og paneldata for blant annet inntekt og omfang av fattigdom, boforhold og sosial ekskludering både på nasjonalt plan og på EU-plan. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI statistikk og gjennomført i norsk rett som forskrift til statistikkloven.

Det følger av rammeforordningen at det hvert år skal vedtas liste over de sekundære målområder og -variabler, som for inneværende år skal inngå i EU-SILC-tverrsnittskomponenten. Dette kommer i tillegg til de faste variablene som dekkes i undersøkelsen. For 2020 dekker de sekundære målvariablene områdene gjeld, forbruk og velferd, i tillegg til arbeid. Kravene til statistikkens enheter, innsamlingsmetodikk, referanseperiode og datarapportering fremkommer i vedlegg til forordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er begrenset og vil bli dekket innenfor Staistisk sentralbyrås ordinære budsjett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.10.2018
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.03.2019
Anvendelsesdato i EU
04.04.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.03.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
10.06.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0414
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro