Statistikk over inntektsstruktur og inntektsfordeling

Tittel

Rådsforordning (EF) nr. 2744/95 av 27. november 1995 om statistikkar over inntektsstruktur og inntektsfordeling

Council Regulation (EC) No 2744/95 of 27 November 1995 on statistics on the structure and distribution of earnings

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsforordningen, norsk utgave)

For at Kommisjonen skal kunne utføre dei oppgåvene som er overlatne til han, må han haldast orientert om stoda og utviklinga for inntektene i medlemsstatane i Fellesskapet, med omsyn både til korleis dei varierer i tråd med strukturen i arbeidsstyrken, og til korleis arbeidstakarane fordeler seg etter inntektsnivå.

På grunn av utviklinga i Fellesskapet og verkemåten til den indre marknaden vert det stadig meir naudsynt med data om inntektsstrukturen som kan jamførast, særleg som eit middel til å analysere framgangen i den økonomiske og sosiale utjamninga og til å utarbeide pålitelege jamføringar mellom medlemsstatane og regionane i Fellesskapet.

Den beste måten å vurdere situasjonen for inntektsstruktur og inntektsfordeling på er å utarbeide fellesskapsstatistikkar over inntektsstrukturen ved hjelp av harmoniserte metodar og definisjonar, slik det vart gjort i 1966, 1972, 1974 og 1978 i medhald av høvesvis forordning (EØF) nr. 188/64 (EØF) nr. 2395/71 (EØF) nr. 178/74​ og (EØF) nr. 495/78.

På grunn av dei endringane som skjer i strukturen for arbeidsstyrken og i inntektsfordelinga, særleg når det gjeld økonomisk verksemd, er resultata av tidlegare granskingar ikkje lenger aktuelle og omfattar ikkje alle medlemsstatane.

Dei dataa som no ligg føre for alle medlemsstatane, syner berre gjennomsnittsverdiar og kan difor truleg ikkje gje opplysningar korkje om tilhøvet mellom inntekt og individuelle særtrekk hjå lønstakarar (særleg alder, kjønn, faglege kvalifikasjonar og tenestetid) eller om inntektsfordelinga.

Statistiske opplysningar på dette området er tilgjengelege berre i nokre medlemsstatar, og difor er det ikkje mogleg å utføre forsvarlege jamføringar. Difor må statistikkane over inntektsstrukturen utarbeidast på grunnlag av felles definisjonar og harmoniserte metodar.

I samsvar med nærleiksprinsippet er skipinga av felles statistiske standardar som gjer det mogleg å utarbeide harmoniserte opplysningar, ei oppgåve som kan utførast effektivt berre på fellesskapsplan. Desse standardane skal gjennomførast i kvar medlemsstat av dei organa og institusjonane som har ansvaret for å utarbeide offisielle statistikkar.

I medhald av vedtak 93/464/EØF​ er utarbeiding av fellesskapsstatistikkar over inntektsstrukturen eit av dei prioriterte tiltaka i det statistiske programmet for 1993–1997.

Det bør gjerast unntak for visse medlemsstatar, slik at det vert teke omsyn til særlege tekniske vanskar som desse statane har med å samle inn visse typar opplysningar, på vilkår av at dette ikkje rører ved kvaliteten på dei statistiske opplysningane.

Utvalet for det statistiske programmet, som vart oppnemnt i medhald av avgjerd 89/382/EØF, Euratom,​ har slutta seg til framlegget frå Kommisjonen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
27.11.1995
Anvendelsesdato i EU
20.12.1995

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
06.03.1998
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.03.1998
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.03.1998

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31995R2744
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro