Statistikk over sosial og kulturell deltakelse og materiell fattigdom: gjennomføringsbestemmelser for 2016

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/245 av 16. februar 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2016 over sekundærmålvariabler for tilgang til tjenester

Commission Regulation (EU) 2015/245 of 16 February 2015 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards the 2016 list of target secondary variables on access to services

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 03.12.2015)

Sammendrag av innhold

I Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 er det fastlagt felles rammer for systematisk utarbeidelse av europeiske statistikker over inntekt og levekår.

Formålet med forordningen er å sikre at det på nasjonalt plan og EU-plan finnes sammenlignbare og aktuelle tverrsnitts- og paneldata om inntekt og om omfanget og sammensetningen av fattigdom og sosial eksklusjon.

I henhold til artikkel 15, annet ledd litra f), i forordning (EF) nr. 1177/2003 skal det hvert år vedtas gjennomføringsforordninger for å fastlegge listen over de sekundære målområder og -variabler, som for inneværende år skal inngå i EU-SILC-tverrsnittskomponenten. Det er derfor nødvendig at vedta gjennomføringsbestemmelser vedrørende de sekundære målområder og deres identifikatorer for 2016-modulet om adgang til tjenesteytelser.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil kreve forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet. Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har begrensede administrative eller økonomiske konsekvenser.

Vurdering
Forordningen ansees relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
16.02.2015
Anvendelsesdato i EU
09.03.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.08.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0245
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro