Statistikk over turisme

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 692/2011 av 6. juli 2011 av 6. juli 2011 om europeisk statistikk over turisme og om oppheving av rådsdirektiv 95/57/EF

Regulation (EU) No 692/2011 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2011 concerning European statistics on tourism and repealing Council Directive 95/57/EC

Siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 6.1.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens forslag, dansk utgave)

Det er almindeligt anerkendt, at turismesektoren har stor betydning for den økonomiske, sociale og kulturelle udvikling i Europa. I henhold til Rådets direktiv
95/57/EF af 23. november 1995 om indsamling af statistiske oplysninger vedrørende turisme1 er der oprettet et system for statistiske oplysninger vedrørende turisme på EU-plan.

Direktivet har bidraget til, at der er blevet indført nationale dataindsamlingssystemer med data om indlogeringsvirksomheders kapacitet og belægning ud fra virksomhedernes perspektiv og om efterspørgslen på turistområdet ud fra turisternes perspektiv. Uden direktivet ville vi ikke i dag have haft et system for statistikker om turisme i EU.

Selv om dette system har været en succes, har både brugerne og producenterne af dataene gjort opmærksom på, at der er behov for at ajourføre det. Dels har brugerne, siden direktivet trådte i kraft, på grund af turismemarkedets dynamiske karakter fået nye eller andre behov, nærmere bestemt for ændrede variabler og opdelinger og for mere aktuelle data. Dels er der stadig muligheder for at gøre rammerne mere sammenlignelige og fuldstændige ved at gøre en større indsats for at harmonisere variablerne og begreberne. En af tillægsgevinsterne er, at der forventes at blive flere af de grundlæggende turismestatistikker, der er nødvendige ved udarbejdelsen af satellitregnskaber for turisme.

Generel baggrund
Formålet med dette forslag er at ajourføre og optimere de eksisterende retlige rammer for europæiske statistikker om turisme, nærmere bestemt Rådets direktiv 95/57/EF. I det seneste årti er der både i meddelelser fra Kommissionen og beslutninger fra Europa-Parlamentet blevet opfordret til ændringer i retsgrundlaget for statistikker om turisme.

Siden direktivet trådte i kraft, er der sket betydelige ændringer inden for turismeindustrien og med hensyn til efterspørgslen på turistområdet. I overensstemmelse med det krav, at officielle statistikker bør være relevante, dvs. at de bør opfylde eksisterende og potentielle brugerbehov, indebærer forslaget en ændring af variabler som f.eks. turistforbrug, og der tages højde for nyere fænomener som f.eks. flere korte ture med under fire overnatninger eller anvendelsen af internettet ved bestilling af rejser. Set fra udbudsperspektivet opfylder forslaget de ændrede brugerbehov, f.eks. for data om værelsesbelægningen. Fristerne for indberetning af data ændres også.

Samtidig sker der med forslaget en harmonisering af variablerne og begreberne, og statistikkerne om turisme bliver samtidig væsentligt mere fuldstændige. F.eks. kommer alle former for lejet indlogering til at indgå, og der skal udarbejdes statistikker om endagsturister og ikke-ferierende. Disse statistikker er der stor efterspørgsel efter.

I forslaget er der også taget hensyn til den nødvendige afvejning mellem på den ene side brugerbehovene og på den anden side den byrde, der pålægges respondenterne og de nationale statistiske kontorer. Indførelsen af nye variabler og opdelinger opvejes af, at nogle at de eksisterende krav i direktivet udgår. Omfanget af yderligere krav, særlig hvad angår oplysninger fra virksomhederne, er holdt på et niveau, der forventes at gøre den samlede byrde nogenlunde konstant. Med hensyn til de oplysninger, der skal indsamles hos husholdninger og fra turister, skabes der balance mellem effektiviteten af dataindsamlingen og respondentbyrden gennem indførelsen af roterende spørgsmål for variabler, der forventes at være af mere strukturel karakter, og ved at der skal indberettes mikrodata for statistikkerne om rejser. Formålet er at give de nationale producenter af data mulighed for at deles om spejlstatistikker, når statistikkerne om turisme på denne måde udarbejdes på et harmoniseret grundlag, og at opnå konvergens mellem begreber, definitioner og indberetningsformater for de data, der indberettes.

Hvis det viser sig at være umuligt at ajourføre de retlige rammer, er der risiko for, at de europæiske statistikker om turisme mister noget af deres relevans, hvilket kan være en klar ulempe, når der skal træffes beslutninger på de politikområder, der har tilknytning til turisme.

Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører
Da dette forslag har til formål at ajourføre de gældende bestemmelser og tilpasse dem til de nye behov, bør det gældende retsgrundlag — dvs. Rådets direktiv 95/57/EF — ophæves.

Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål
Det Europæiske Råd understregede i formandskabets konklusioner af 14. december
2007, at turisme spiller en afgørende rolle med hensyn til at skabe vækst og beskæftigelse i Den Europæiske Union. Turismens voksende betydning og dens indflydelse på andre politikområder – herunder regionalpolitik, diversificering af økonomien i landdistrikterne, søfartspolitik, jobskabelse, bæredygtighed, konkurrenceevne, socialpolitik, social integration ("turisme for alle") – gør det nødvendigt at justere det statistiske system.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.03.2010
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
06.07.2011
Anvendelsesdato i EU
11.08.2011
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 54, 29.9.2016, p. 965-980
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.10.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
15.06.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.06.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.06.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.07.2013
Anvendes fra i Norge
04.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0692
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro