Statistikk over utenlandske datterselskapers struktur og aktiviteter

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 747/2008 av 30. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 716/2007 om EF-statistikker over utenlandske datterselskapers struktur og aktiviteter når det gjelder definisjon av variablene og gjennomføring av NACE rev. 2

Commission Regulation (EC) No 747/2008 of 30 July 2008 amending Regulation (EC) No 716/2007 of the European Parliament and of the Council on Community statistics on the structure and activity of foreign affiliates, as regards the definitions of characteristics and the implementation of NACE Rev. 2

Siste nytt

EØS-komitevedtak 5.12.2008

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Finansdepartementets bakgrunnsnotat - november 2008))

Sammendrag av innhold
Forordningen gjør endringer i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 716/2007 som etablerer et felles rammeverk for systematisk produksjon av fellesskapsstatistikker over utenlandske datterselskapers struktur og aktiviteter. Dette omfatter både statistikk over inngående eierinteresser, dvs. statistikk over foretak kontrollert av et foretak utenfor det rapporterende lands grenser og utgående eierinteresser, dvs. statistikk over foretak som er kontrollert av et foretak i det rapporterende landet.

Endringer som følge av den nye kommisjonsforordningen omfatter dels tilpasninger i variabeldefinisjonene vedrørende forskning og utvikling til bruk i den felles modulen for statistikk over utenlandske datterselskaper i det rapporterende landet. Videre har det vært nødvendig å tilpasse aktivitetsinndelingene den nye standarden for næringsgruppering NACE Revisjon 2, slik denne fremkommer i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1892/2006 med senere endringer.

Merknader
Forordningen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser. Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.07.2008
Anvendelsesdato i EU
01.01.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 20.2.2014, p. 57-64
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.05.2009
Anvendes fra i Norge
04.05.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0747
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro