Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/505 av 19. desember 2018 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005 med hensyn til den geografisk inndelingen

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/505 of 19 December 2018 amending Annex I to Regulation (EC) 184/2005 of the European Parliament and of the Council, as regards the geographical breakdown levels

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.4.2019)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005 om felleskapsstatistikk over betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og utenlandske direkteinvesteringer, er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk. Forordningen fastlegger en felles ramme for systematisk utarbeidelse av fellesskapsstatistikker over betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og utenlandske direkteinvesteringer. I henhold til forordningen skal det oversendes data om betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og utenlandske direkteinvesteringer til EUs statistikkontor (Eurostat) i overensstemmelse med vedlegg I til forordningen. Her defineres bl.a. den nødvendige geografiske inndeling av de opplysningene som skal oversendes Eurostat.

Bakgrunnen for den nye delegerte kommisjonsforordningen er Storbritannias utmeldelse av Den europeiske union (EU) og behovet for tekniske endringer og tilpasninger for å sikre statistikkens kontinuitet når Storbritannia blir et tredjeland og ikke lenger et medlemsland av EU. På bakgrunn av den omfattende handelen og de sterke økonomiske forbindelser mellom EU og Storbritannia er det derfor viktig å sikre kontinuitet i EU/EFTA-landenes innsendelse av opplysninger som gjelder Storbritannia også etter landes uttredelse av EU, og ved den nye delegerte kommisjonsforordningen legges det til rette for dette. Endringene vil først få praktisk betydning fra det tidspunkt Storbritannia eventuelt trer ut av EU

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har ingen økonomiske og administrative konsekvenser av betydning, og vil dekkes innen SSBs gjeldende økonomiske ramme.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå som finner den relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.12.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0505
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro