Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005 av 12. januar 2005 om fellesskapsstatistikk over betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og direkte investering i/fra utlandet

Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment

Siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 27.2.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Finansdepartementet bakgrunnsnotat, juni 2005))

Sammendrag av innhold
Formålet med forordningen er å etablere felles standarder med sikte på produksjon av sammenlignbar statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer. Dette er begrunnet i behovet for denne informasjonen for å kunne vurdere den økonomiske utviklingen i de enkelte land og samlet for Europa.

Dataene er også nødvendige for å kunne beregne bruttonasjonalprodukt og -inntekt.

Forordningen omfatter definisjoner som skal følges, omtale av datakilder og kvalitetskrav og krav til oversendelse og formidling av data.

Merknader
Norge har deltatt i drøftingene av forslaget. Det er ikke behov for lov- eller forskriftsendringer. Forordningen har ingen administrative konsekvenser. Kravene som forordningen stiller, er tatt hensyn til i UT-prosjektet, som dreier seg om omlegging og modernisering av innhentingen av data om norske økonomiske forbindelser med utlandet. En lignende modernisering pågår i de fleste europeiske land.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk Sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 23, 24.4.2008, p. 102-134
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.06.2005
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.06.2005

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.06.2008
Anvendes fra i Norge
20.06.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32005R0184
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro