Statistikk over varehandelen med tredjeland: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/2119 av 2. desember 2016 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 og kommisjonsforordning (EU) nr. 113/2010 når det gjelder tilpasning av listen over tollprosedyrer og definisjonen av dataene

Commission Regulation (EU) 2016/2119 of 2 December 2016 amending Regulation (EC) No 471/2009 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EU) No 113/2010 as regards the adaptation of the list of customs procedures and the definition of the data

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2017)

Sammendrag av innhold
Fellesskapsstatistikk over handelen med tredjeland anses som et viktig redskap i EUs felles handelspolitikk. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 etablerer en felles ramme for systematisk utarbeidelse av EU-statistikk over varehandelen med tredjeland. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI med enkelte tilpasninger for EFTA/EØS-landene, blant annet ved at avtalepartene skal tilpasse statistikkområdet i samsvar med eget tollområde.

Statistikksystemet er tilpasset de endringene som er skjedd på tollområdet de seneste år, og statistikken er forbedret med hensyn til relevans, nøyaktighet, aktualitet og sammenlignbarhet. Gjennom europaparlaments- og rådsforordningen etableres et kvalitetsvurderingssystem for statistikken og det skapes tettere sammenheng mellom handelsstatistikken og de øvrige europeiske næringsstatistikkene.

I kommisjonsforordning(EU) nr. 113/2010 angis blant annet definisjoner og spesifikasjoner av dataene, reglene for utarbeidelse av statistikker etter virksomhetskjennetegn og etter faktureringsvaluta. Forordning (EU) nr. 113/2010 er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI med enkelte tilpasninger for EFTA/EØS-landene, ved blant annet at begrepene «tollverdi» og «opprinnelsesstat» skal defineres etter respektive nasjonale regler. Forordningene 471/2009 og 113/2010 bygger på EUs tidligere tollkodeks, vedtatt ved forordning (EF) nr. 450/2008. Denne er erstattet med en ny tollkodeks, vedtatt ved forordning 952/2013. Den nye tollkodeksen trådte i kraft 1. mai 2016 og i lys av dette har det vært nødvendig å endre overfor nevnte forordninger. Dagens tilpasninger videreføres.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven, der dagens tilpasninger videreføres.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det nye regelsettet vil ikke føre til store endringer i det norske opplegget for utenrikshandelsstatistikk, men enkelte justeringer vil være nødvendig også for den norske statistikken.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 2.desember 2016.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
02.12.2016
Anvendelsesdato i EU
23.12.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
21.09.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
22.09.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
22.09.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R2119
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro