Statistikk over varehandelen med tredjeland: endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1724 av 14. september 2016 om endring av forordning (EF) nr. 47/2009 om fellesskapsstatistikker over varehandelen med tredjeland for så vidt angår Kommisjonens delegerte beføyelser

Regulation (EU) 2016/1724 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 amending Regulation (EC) No 471/2009 on Community statistics relating to external trade with non-member countries as regards conferring of delegated and implementing powers upon the Commission for the adoption of certain measures

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2017)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 danner rammeverket for EUs statistikk over varehandelen med tredjeland (Exstrastat). Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI med enkelte tilpasninger for EFTA-/EØS-landene.

Forordning (EU) nr. 2016/1724 er av regelteknisk karakter, ved at de beføyelser som er gitt til Kommisjonen i forordning (EU) nr. 471/2009 gjennom det nye regelverket tilpasses endringene som følge av Lisboatraktaten om delegerte og implementerende gjennomføringsrettsakter i henhold til traktaten artikkel 290 og 291. Kommisjonens ansvar for å høre relevante parter, samt det ansvaret kommisjonen har for å sikre at delegerte rettsakter ikke pålegger medlemsstatene eller respondentene en vesentlig ytterligere byrde er understreket i forordningens forord.

I den nye forordningen gis ESS-komiteen, nedsatt ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009, en rådgivende rolle overfor Kommisjonen i deres arbeid med gjennomføringsregelverk, og erstatter det såkalte «Exstrastat-utvalget». I forordning (EF) nr. 471/2009 er henvisningen til «Extrastat-utvalget» erstattet med henvisning til ESS-komiteen som blant annet består av direktørene for de nasjonale statistikkbyråene i EU- og EFTA-landene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen er av regelteknisk karakter. Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er begrenset og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås ordinære budsjett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av SSB, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
14.09.2016
Anvendelsesdato i EU
20.10.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1724
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro