Statistikk over yrkesrettet opplæring i foretak: endringsbestemmelser om statistikkutvalg og -kvalitet

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1153/2014 av 29. oktober 2014 om endring av forordning (EF) nr. 198/2006 hva gjelder data som skal innsamles, utvalget, presisjon og kvalitetskrav

Commission Regulation (EU) No 1153/2014 of 29 October 2014 amending Regulation (EC) No 198/2006 as regards the data to be collected, and the sampling, precision and quality requirements

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EF) nr. 1552/2005 er der fastlagt en fælles ramme for udarbejdelse af EF-statistikker om efter- og videreuddannelse i virksomheder.

(2) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 198/2006 er det fastlagt, hvilke specifikke oplysninger der skal indsamles om henholdsvis virksomheder, der tilbyder uddannelse, og virksomheder, der ikke tilbyder uddannelse, om de forskellige former for efter- og videreuddannelse, kravene til stikprøvemetode og præcision samt til kvaliteten af de oplysninger, der skal indsamles, og kvalitetsrapporternes struktur.

(3) Der bør vedtages krav til såvel kvaliteten af de oplysninger, der skal indsamles og indberettes med henblik på opstilling af europæiske statistikker over efter- og videreuddannelse i virksomheder, som til standardkvalitetsrapporten og de foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at vurdere eller forbedre kvaliteten af oplysningerne.

(4) Kravene til kodning, stikprøvemetode, præcision og kvalitet bør ændres for at mindske byrden med hensyn til den fremtidige indsamling af statistiske oplysninger vedrørende efter- og videreuddannelse i virksomheder.

(5) Forordning (EF) nr. 198/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.04.2014
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
30.10.2014
Anvendelsesdato i EU
19.11.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1153
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro