Statistikk over yrkesrettet opplæring i foretak

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 198/2006 av 3. februar 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1552/2005 om statistikk over yrkesrettet opplæring i foretak

Regulation (EC) No 1552/2005 of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on statistics relating to vocational training in enterprises

Siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 14.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert: september 2006)

Sammendrag av innhold
Forordningen knytter seg til europaparlaments - og rådsforordning (EF) nr. 1552/2005 som er tatt inn i vedlegg XXI til EØS-avtalen. Formålet er å fastlegge en del detaljer knyttet til spesifikasjon av variabler, utvalgsstørrelse, korreksjon og vekting av data, filformat for overføring av data samt opplegget for kvalitetsrapportering.

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Det er ikke behov for lov- eller forskriftsendringer. Det har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge utover de konsekvenser som forordning (EF) nr. 1552/2005 innebærer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk Sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.09.2005
Anvendelsesdato i EU
20.10.2005
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 34, 25.6.2009, p. 601-605
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2006
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2006
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2006

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32005R1552
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro