Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs (omarbeiding)

Tittel

Europaparlament- og rådsdirektiv 2009/42/EF av 6. mai 2009 om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs (omarbeiding)

Directive 2009/42/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea (Recast)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat, november 2009)

Sammendrag av innhold
Rådsdirektiv 95/64/EF om statistikk over gods- og passasjertransport til sjøs har blitt endret flere ganger på vesentlige punkter. På bakgrunn av nye endringer er det av hensyn til klarhet omarbeidet. Innsamling av statistikk på fellesskapsplan bidrar til å sikre god kunnskap om sjøtransportmarkedet og gjør det mulig å vurdere omfanget og utviklingen av trafikken som passerer gjennom EUs viktigste havnebyer. Dette direktivet fastsetter de vilkår og prosedyrer som brukes for å sikre at medlemsstatene samler inn sammenliknbare, pålitelige, harmoniserte og regelmessige data.

Merknader
Rettsakten har ingen spesielle økonomiske eller administrative konsekvenser. Bruken av havnekoder er allerede gjennomført, og således vil ikke omarbeidingen innebære bruk av ekstra ressurser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.12.2007
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.05.2009
Anvendelsesdato i EU
26.06.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 631-649
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.07.2013
Anvendes fra i Norge
04.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0042
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro