Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: utfyllende bestemmelser om havnelister

Tittel

Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2018/1007 av 25. april 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/42/EF med hensyn til listen over havner og om oppheving av kommisjonsvedtak 2008/861/EF

Commission Delegated Decision (EU) 2018/1007 of 25 April 2018 supplementing Directive 2009/42/EC of the European Parliament and of the Council as regards the list of ports and repealing Commission Decision 2008/861/EC

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.7.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.12.2018)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/42/EC om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI om statistikk.

Kommisjonsvedtak 2008/861/EF gjennomfører direktivet og gir nærmere bestemmelser om havner som er kodet og klassifisert etter stat og havkystsone. Denne er det behov for å oppdatere på grunn av endringer i statenes havneinfrastruktur. Kommisjonens delegerende vedtak 2018/1007 inneholder en oppdatert liste over havner med kode- og registernummer etter land og havkystsoner. Kommisjonsvedtak 2008/861 oppheves.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Vedtaket vil blir fulgt opp innenfor rammene av statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Vedtaket vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for SSB av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av vedtaket, og finner det relevant og akseptabelt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.04.2018
Anvendelsesdato i EU
06.08.2018
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
10.07.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.07.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D1007
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro