Statistiske oppgaver over godstransport på vei

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 70/2012 av 18. januar 2012 om statistiske oppgaver over godstransport på vei (omarbeiding)

Regulation (EU) No 70/2012 of the European Parliament and of the Council of 18 January 2012 on statistical returns in respect of the carriage of goods by road

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020. Dansk departementsnotat offentliggjort 16.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Forordningen sammenstiller (kodifiserer) den opprinnelige forordning (EF) nr. 1172/98 av 25. mai 1998 og senere endringer av denne. I tillegg endres beslutningsprosedyrene for gjennomføringsbestemmelser knyttet til forordningen (komitologibestemmelser) som følge av Lisboa-traktaten. Etter som disse endringene ikke vedkommer EFTA/EØS-landene, innebærer forslaget for disse landene bare en kodifisering av forordningen uten materielle endringer.

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsforordningen, dansk utgave)

(1) Rådets forordning (EF) nr. 1172/98 af 25. maj 1998 om statistisk registrering af vejgodstrafikken er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder. Da der er behov for yderligere ændringer, bør nævnte forordning af hensyn til klarheden omarbejdes.

(2) For at Kommissionen kan udføre de opgaver, der er pålagt den inden for rammerne af den fælles transportpolitik, bør den have adgang til sammenlignelige, pålidelige, synkroniserede, regelmæssige og komplette statistikker over omfanget af og udviklingen i den vejgodstrafik, der udføres med køretøjer, som er registreret i Unionen, samt om udnyttelsesgraden for de køretøjer, der udfører disse transporter.

(3) Det er nødvendigt, at der udarbejdes sådanne komplette, regionale statistikker, både hvad angår godstrafikken og køretøjernes ture.

(4) Det er derfor påkrævet at sikre, at oprindelses- og bestemmelsesregionen for transporter mellem medlemsstaterne beskrives på samme måde som for transporter inden for hver medlemsstat, og at sammenhængen mellem transporten af varer og køretøjernes ture belyses ved at måle udnyttelsesgraden for de køretøjer, der har udført transporten.

(5) I overensstemmelse med nærhedsprincippet kan udarbejdelse af fælles statistiske normer, som gør det muligt at levere harmoniserede oplysninger, bedre gennemføres på EU-plan, mens indsamlingen af data i de enkelte medlemsstater forestås af de organer og institutioner, der er ansvarlige for udarbejdelsen af de officielle statistikker.

(6) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11 marts 2009 om europæiske statistikker udgør en referenceramme for bestemmelserne i denne forordning, navnlig vedrørende adgangen til administrative datakilder, de disponible midlers omkostningseffektivitet og den statistiske fortrolighed.

(7) Indberetning af individuelle data, som er gjort anonyme, er nødvendig for at kunne vurdere, om resultaterne generelt er præcise.

(8) Det er vigtigt, at der sikres en passende formidling af de statistiske oplysninger.

(9) I betragtning af Maltas særlige geografiske situation, dens korte vejtransportstrækninger, dens begrænsede vejnet og den uforholdsmæssigt store byrde, indsamlingen af disse statistikker ville medføre for de maltesiske myndigheder, bør der gøres en undtagelse for Maltas vedkommende.

(10) For at tage hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ajourføring af del 1 af bilag I, dog uden at ændre den frivillige karakter af de krævede oplysninger, og tilpasning af bilag II-VII. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(11) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.09.2010
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
18.01.2012
Anvendelsesdato i EU
23.02.2012
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 14.9.2017, p. 328-345
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
08.10.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.10.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.10.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0070
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro