Statistiske opplysninger om fangst og fiskeriaktivitet i det nordvestlige Atlanterhav

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 217/2009 av 11. mars 2009 om framlegging av statistiske opplysninger om fangster og fiskerivirksomhet fra medlemsstater som driver fiske i det nordvestlige Atlanterhav (omarbeiding

Regulation (EC) No 217/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on the submission of catch and activity statistics by Member States fishing in the north-west Atlantic (recast

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets omtale sendt Stortinget 11.9.2009)

Sammendrag av innholdRådsforordning (EØF) nr. 2018/93 om rapportering av statistiske opplysninger om medlemslandenes fangst og fiskeriaktivitet i det nordvestlige Atlanterhav har blitt vesentlig endret ved flere anledninger. Siden det skal foretas ytterligere endringer, er forordningen omskrevet av hensyn til klarhet.

I henhold til konvensjonen om det fremtidige multilaterale samarbeidet vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav, godkjent ved rådsforordning (EØF) nr. 3179/78, og opprettelsen av Organisasjonen for regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO), skal Fellesskapet på oppfordring forsyne NAFOs vitenskapelige råd med de statistiske og vitenskapelige opplysninger som er tilgjenglige.

NAFOs vitenskapelige råd har vurdert at ajourførte statistikker over fangst og fiskeriaktiviteter er av stor betydning for utførelsen av dets virksomhet i forbindelse med evaluering av fiskebestanden i det nordvestlige Atlanterhav.

Flere medlemsland har bedt om tillatelse til å sende data i en annen form eller ved hjelp av et annet medium enn det som er spesifisert i vedlegg V (som tilsvarer skjemaene for fangststatistikk for Atlanterhavsområdet - Statlant-spørreskjemaene).

Merknader
Forordningen har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser. Fiskeridirektoratet har gitt sin tilslutning. Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk Sentralbyrå som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.11.2007
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
11.03.2009
Anvendelsesdato i EU
20.04.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 69, 20.11.2014, p. 125-152
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0217
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro