Status for BSE-risiko (kugalskap) i Bulgaria, Estland, Kina, Kroatia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Portugal, Slovakia, Sør-Korea og Ungarn

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/732/EU av 20. oktober 2014 om endring av 2007/453/EF angående BSE-status for Bulgaria, Estland, Kroatia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Portugal, Slovakia og Ungarn

Commission Implementing Decision 2014/732/EU of 20 October 2014 amending Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of Bulgaria, Estonia, Croatia, Latvia, Luxembourg, Hungary, Malta, Portugal and Slovakia

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.04.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.10.2015

Sammendrag av innhold
Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten oppdaterer vedtak 2007/453/EF som lister opp land i EU, EFTA og visse tredjeland iht. deres BSE-status i følgende kategorier: neglisjerbar, kontrollerbar og ubestemt risiko for å ha BSE (kugalskap). Oppdateringen gjelder Bulgaria, Estonia, Kroatia, Latvia, Luxembourg, Ungarn, Malta, Portugal og Slovakia som oppgraderes fra kontrollerbar til neglisjerbar risiko.

Det er verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) som vurderer søknader fra de enkelte landene hvorpå EU innlemmer deres kategorisering av land fortløpende. Vedlegget i 2007/453/EF oppdateres nå iht. OIEs generalforsamlings avgjørelser i mai 2014. På generalforsamlingen ble også Romania kategorisert til å ha neglisjerbar risiko, men ble like etter suspendert av OIE pga et tilfelle av BSE som ble påvist i landet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE)

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsaken medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger
Skriftlig behandling i SUMP

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.10.2014
Anvendelsesdato i EU
11.11.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.04.2015
Anvendes fra i Norge
14.04.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0732
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro