Status for BSE-risiko (kugalskap) i Chile, Colombia og Japan

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/830/EF av 11. november 2009 som endrer vedlegget til vedtak 2007/453/EF i forhold til BSE status til Chile, Colombia og Japan

Commission Decision 2009/830/EC of 11 November 2009 amending the Annex to Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of Chile, Colombia and Japan

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.7.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten oppdaterer vedlegget til vedtak 2007/453/EF som lister opp medlemsland i EU, EFTA-land og visse tredjeland i forhold til deres BSE-status i følgende kategorier: neglisjerbar, kontrollerbar og ikke-fastsatt BSE-risikostatus. Oppdateringen gjelder Chile; neglisjerbar risiko (tidligere kontrollerbar) samt Colombia og Japan; kontrollerbar risiko.

Det er Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) som vurderer søknadene og EU innlemmer deres kategorisering av land fortløpende. Vedlegget til vedtak 2007/453/EF oppdateres nå i henhold til Generalforsamlingens avgjørelser i mai 2009. De søknadene fra EU-landene som OIE ennå ikke har behandlet, blir foreløpig kategorisert med kontrollerbar risiko.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier.

Norge er vurdert av OIE og kategorisert som et land med neglisjerbar risiko.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vudert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
For å opprettholde BSE-status må det innen november hvert år rapporteres til OIE om BSE-situasjonen i landet.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.11.2009
Anvendelsesdato i EU
02.12.2009
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 266-268
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0830
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro