Status for BSE-risiko (kugalskap) i Costa Rica, Litauen, Namibia, Spania og Tyskland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1100 of 5. juli 2016 om endring av beslutning 2007/453/EF som angår BSE-status for Costa Rica, Litauen, Namibia, Spania og Tyskland

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1100 of 5 July 2016 amending the Annex to Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of Costa Rica, Germany, Lithuania, Namibia and Spain

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.12.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.12.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten oppdaterer vedtak 2007/453/EF som lister opp land i EU, EFTA og visse tredjeland når det gjelder deres BSE-status i følgende kategorier: neglisjerbar, kontrollerbar og ubestemt risiko for å ha BSE (kugalskap). Oppdateringen gjelder Costa Rica, Tyskland, Litauen, Mexico, Nambia og Spania hvor statusen oppgraderes fra kontrollerbar til neglisjerbar risiko.

Det er verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) som vurderer søknader fra de enkelte landene og kategoriserer dem. EU innlemmer OIEs kategorisering fortløpende.

Med den bakgrunn oppdateres vedlegget til 2007/453/EF tilsvarende.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier
(TSE).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og
omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.07.2016
Anvendelsesdato i EU
27.07.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 7-10
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.12.2016
Anvendes fra i Norge
06.12.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D1100
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro