Status for BSE-risiko (kugalskap) i Polen og visse regioner i Storbritannia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1396 av 26. juli 2017 om endring av vedlegget til beslutning 2007/453/EF når det gjelder BSE-statusen til Polen og visse regioner i Storbritannia

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1396 of 26 July 2017 amending the Annex to Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of Poland and certain regions of the United Kingdom

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.2.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.4.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten oppdaterer vedtak 2007/453/EF, som lister opp land i EU, EFTA og visse tredjeland når det gjelder deres BSE status i følgende kategorier: neglisjerbar, kontrollerbar og ubestemt risiko for å ha BSE (kugalskap). Oppdateringen gjelder Polen og regionene Nord-Irland og Skotland i Det forente kongerike (UK) hvor statusen oppgraderes fra kontrollerbar til neglisjerbar risiko.

Det er verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) som vurderer søknader fra de enkelte landene og kategoriserer dem. EU innlemmer OIEs kategorisering fortløpende.

Med den bakgrunn oppdateres vedlegget til vedtak 2007/453/EF tilsvarende.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.07.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.07.2017
Anvendelsesdato i EU
28.07.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
09.02.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.02.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.02.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.02.2018
Anvendes fra i Norge
12.02.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D1396
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro