Storbritannias beredskapsplaner for kontroll av munn- og klovsyke, klassisk svinepest, aviær influensa og Newcastle disease hva angår Nord-Irland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2112 av 16. desember 2020 om endring av vedleggene til vedtak 93/455/EF, 1999/246/EF og 2007/24/EF med hensyn til godkjenning av beredskapsplaner for Storbritannia hva angår Nord-Irland om kontroll av munn- og klovsjuke, klassisk svinepest, aviær influensa og Newcastle disease

Commission Implementing Decision (EU) 2020/2112 of 16 December 2020 amending the Annexes to Decisions 93/455/EEC, 1999/246/EC and 2007/24/EC as regards the approval of the contingency plans of the United Kingdom in respect of Northern Ireland for the control of foot-and-mouth disease, classical swine fever, avian influenza and Newcastle disease

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.2.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten, vedtak (EU) 2020/2112, er en del av de rettsaktene som endrer EU/EØS-regelverket i forbindelse med Brexit-avtalen, der Storbritannia forlater EU og blir definert som et tredjeland. Storbrittania forlot EU den 31. januar 2020 og samtidig startet en overgangsperiode. I denne overgangsperioden har Storbrittania blitt behandlet som om landet fortsatt var en del av EU og EØS. Denne overgangsperioden tar slutt 31. desember 2020 og EU/EØS-regelverket må derfor endres fra 1. januar 2021 for å ta høyde for Storbritanias nye status som et tredjeland.

Det følger av Brexit-avtalens protokoll om Irland/Nord-Irland artikkel 5(4) at bestemmelser i EU-regelverk angitt i vedlegg 2 til protokollen skal gjelde for UK når det gjelder Nord-Irland. Bekjempelsesdirektivene som gjelder munn- og klovsjuke, klassisk svinepest, aviær influensa og Newcastle disease (direktivene 92/66/EØF, 2001/89/EF, 2003/85/EF og 2005/94/EF) står på listen i protokollens vedlegg 2. Rettskaten endrer listen over medlemsstater med godkjente beredpsaksplaner for munn- og klovsjuke, klassisk svinepest, aviær influensa og Newcastle disease i en rekke beslutninger slik at "Storbritannia" endes til "Storbritannia (Nord-Irland)".

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Godkjenningen av Nord-Irlands beredskapsplaner som skal brukes i Nord-Irland ved utbrudd av munn- og klovsjuke, klassisk svinepest, aviær influensa og Newcastle disease har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Da det haster med å innlemme rettsakten er den kun sendt til orientering i Spesialutvalget for matområdet.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved skriftlig prosedyre i desember 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
03.12.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.12.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.12.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
30.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D2112
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro