Størrelse på ferdigpakninger for næringsmidler

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/45/EF av 5. september 2007 om nominelle mengder for ferdigpakkede produkter, som opphever rådsdirektivene 75/106/EØF og 80/232/EØF og endrer rådsdirektiv 76/211/EØF

Directive 2007/45/EC of the European Parliament and of the Council of 5 September 2007 laying down rules on nominal quantities for prepacked products, repealing Council Directives 75/106/EEC and 80/232/EEC, and amending Council Directive 76/211/EEC

Siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 4.7.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.1.2011)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2007/45/EF om nominelle mengder for ferdigpakninger erstatter direktiv 75/106/EØF om nominelle mengder for væskeprodukter og direktiv 80/232/EØF om nominelle mengder for andre ferdigpakkede produkter. Begge disse direktivene oppheves ved direktiv 2007/45/EF. Hovedendringen i direktiv 2007/45/EF er at det bare er krav til obligatoriske volumstørrelser for vin og sprit som videreføres. Det gjøres noen endringer i de obligatoriske størrelsene, og hovedendringene er:

• Nominelle størrelser på mindre enn 10 cl avskaffes og erstattes med fri markedsføring av enhver størrelse mindre enn 10 cl for de fleste produkter
• Nominelle størrelser på mer enn 1,5 liter avskaffes og erstattes med fri markedsføring av enhver størrelse større enn 1,5 liter for de fleste produkter.
• En ny nominell størrelse for sprit på 1,75 liter innføres. Nominelle størrelser på mer enn 2 liter avskaffes for sprit.For medlemsland som i dag har krav til obligatoriske størrelser for melk, smør, tørket pasta og kaffe, kan disse kravene videreføres inntil 11. oktober 2012. Obligatoriske størrelser for hvitt sukker kan videreføres til 11. oktober 2013. Norge har ikke obligatoriske størrelser for disse produktene, og denne overgangsordningen er derfor ikke relevant for Norge. Direktiv 2007/45/EF endrer også virkeområdet til direktiv 76/211/EØF om e-merking, men denne endringen er ikke relevant for Norge.

Direktiv 2007/45/EF innfører krav om at det skal angis tillatt beholderkapasitet for aerosoler, og at angivelsen skal være slik at den ikke er egnet til forveksling med nominelt volum. Nominelle mengder for produkter solgt i aerosoler videreføres ikke. Direktivet innholder også en bestemmelse om at aerosoler ikke trenger å merkes med nominell vekt. Det fremgår av artikkel 4 pkt. 2 i direktivet at dette er et unntak fra artikkel 8 (1)(e) i direktiv 75/324/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aerosolbeholdere (aerosoldirektivet).

Merknader
I Norge har vi kun innført krav til pakningsstørrelser der dette er obligatorisk i henhold til de gjeldende direktivene. Krav til sprit, vin og garn er i dag regulert i forskrift 8. juni 1995 nr. 553 om obligatoriske vekt- og volumstørrelser for visse produkter. Direktiv 2007/45/EF antas ikke å ha nevneverdige konsekvenser for de produktene hvor det i dag allerede er krav. Det antas ikke å være problematisk for norske produsenter av strikkegarn at kravene til størrelsen på garnnøster oppheves.

Vurdering
Direktiv 2007/45/EF er EØS-relevant og akseptabelt for Norge.

Status
Direktiv 2007/45/EF ble tatt inn i EØS-avtalen ved beslutning nr. 22/2008 den 15. mars 2008. Frist for implementering av direktivet var 11. oktober 2008 og bestemmelsene i direktivet trer i kraft 11. april 2009. Direktivene fra 1975 og 1980 om nominelle mengder som gjelder i dag, er gjennomført i norsk forskrift 8. juni 1995 nr. 553 om obligatoriske vekt- og volumstørrelser for visse produkter. Denne forskriften er vedtatt opphevet som følge av nytt direktiv 2007/45/EF. Ny forskrift om obligatoriske volumstørrelser for visse alkoholholdige produkter ble vedtatt 18. septemeber 2008 og trer i kraft 11. april 2009. Direktiv 2007/45/EF artikkel 4 som omhandler aerosoler, er gjennomført ved en endring i forskrift 1. mars 1996 nr. 229 om aerosolbeholdere § 10. Endringen trådde i kraft 5. mai 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.10.2004
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
05.09.2007
Gjennomføringsfrist i EU
11.04.2009
Anvendelsesdato i EU
11.10.2008
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 21.6.2012, p. 40-43
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
14.03.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.03.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.10.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.05.2010
Anvendes fra i Norge
05.05.2010
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007L0045
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro