Støtteben til motorsykler (kodifisering)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/78/EF av 13. juli 2009 om parkeringsstøtter for motorvogner med to hjul (kodifisert utgave)

Directive 2009/78/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on stands for two-wheel motor vehicles (Codified version)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.11.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.11.2011)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har besluttet at senest etter hver tiende endring av et direktiv, skal direktivet kodifiseres for at det skal være enklere å lese og bruke.

Dette direktivet har til hensikt å foreta en slik kodifisering av direktiv 93/31/EØF av 14. juni 1993 om støtteben på to-hjulede motorsykler samt senere endringsdirektiv. Forslaget endrer ikke det materielle innholdet i tidligere direktiver, men er kun en sammenskriving. Direktivet anvendes fra 1. januar 2010.

Direktivet har vært foreslått i KOM(2003)147 som senere ble endret ved KOM(2006)262. Direktiv 93/31/EØF henviser til direktiv 92/61/EØF. Sistnevnte direktiv er senere erstattet ved direktiv 2002/24/EF. En konsekvens av dette er at anvendelsesområdet til direktiv 2009/78/EF omfatter kjøretøy som omhandels i direktiv 2002/24/EF. Videre er alle henvisninger til direktiv 92/61/EØF erstattet med henvisninger til direktiv 2002/24/EF.

Nedenfor følger en sammenlikningstabell av artiklene i direktiv 93/31/EØF og direktiv 2009/78/EF.

Direktiv 93/31/EØF Direktivforslaget
Artikkel 1 – 3 Artikkel 1 – 3
Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 4 nr. 1 og 2
Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 4 nr. 3
- Artikkel 5
- Artikkel 6
Artikkel 5 Artikkel 7
Bilag Bilag I
Tillegg 1 Tillegg 1
Tillegg 2 Tillegg 2
- Bilag II
- Bilag III

Vurdering
Direktiv 2009/78/EF vurderes implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 14-6, hvor direktiv 93/31/EØF med senere endringer er implementert.

Direktivet medfører ingen materielle endringer av regelverket. Direktivet er relevant etter EØS-avtalen og akseptabelt for Norge.

Status
Direktiv 2009/78/EF ble vedtatt av Europaparlamentet og Rådet 13. juli 2009.

Direktiv 2009/78/EF ble innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komitemøte av 21. oktober 2011, ved komitebeslutning 113/2011. Rettsakten er implementert i forskrift av 4.oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), ved endringsforskrift av 1. november 2011

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.06.2006
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
13.07.2009
Anvendelsesdato i EU
01.01.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 4.2.2016, p. 103-115
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.09.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
21.10.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.11.2011
Anvendes fra i Norge
01.11.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0078
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro