Støydirektivet: endringsbestemmelser om metoder for vurdering av skadelige virkninger

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2021/1226 av 21. desember 2020 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/49/EF for å tilpasse det til den vitenskapelige og tekniske utviklingen med hensyn til felles støyvurderingsmetoder

Commission Delegated Directive (EU) 2021/1226 of 21 December 2020 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex II to Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council as regards common noise assessment methods

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.2.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.2.2022)

Sammendrag av innhold

Endringsforslaget er en teknisk tilpasning til beregningsmetode for støy. Beregningsmetode for støy er beskrevet i et langt, teknisk vedlegg (annex II) til støydirektivet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Støydirektivet er gjennomført i den norske forurensningsforskriften kapittel 5. Det er til sammen seks vedlegg til EUs støydirektiv. I forurensningsforskriften kapittel 5 har vi kun tatt tre av disse vedleggene direkte inn i forskriften. De tre tekniske vedleggene, herunder vedlegg II, har vi ikke tatt inn i forskriften som egne vedlegg. Vi har i stedet tatt inn henvisninger til EU-direktivet i forskriftsbestemmelsen hvor det blir henvist til at beregninger skal gjennomføres i henhold til metode angitt i selve direktivet. I dagens § 5-13 står det eksempelvis at "Utendørs støynivå skal beregnes med de metoder som er beskrevet i direktiv 2002/49/EF annex II", som endret ved direktiv (EU) 2015/996. Endringen i direktivet vil medføre at vi må oppdatere siste ledd i § 5-13 ved å tilføye "og endret ved direktiv 2021/1226" med henvisning til endringsdirektivet.  

Endringene er i direktivet beskrevet som modifikasjoner av metoden som ikke har noen praktisk betydning for utførelse av beregningene, og som kun krever oppdatering av software for å inkludere oppdatering av formler i beregningsverktøyene. Endringene er en raffinering av dagens beregningsmetode, der tilleggene som nå er vedtatt gir god hjelp til å forstå beregningsmetoden og gjør at annexet blir faglig bedre. 

Endringene vurderes ikke å medføre andre rettslige konsekvenser og vurderes som en teknisk oppdatering uten vesentlige virkninger. Miljødirektoratet vurderte at endringene likevel kan være interessante for akustikere og konsulenter som arbeider med fagrapporter og beregninger. Miljødirektoratet mente derfor at endringsforslaget og det tekniske vedlegget, samt beskrivelse av endringene bør sendes på offentlig høring slik at de som arbeider med beregningsmessige forhold får mulighet til å vurdere endringsforslaget.

Klima- og miljødepartementet ga i august 2021 Miljødirektoratet i oppdrag å utarbeide forslag til forskriftsendring for å gjennomføre direktivet og sende denne på høring. Forslag til forskriftsendring ble sendt på høring i september 2021. Forkriftsendring ble fastsatt av Klima- og miljødepartementet 7. februar 2022. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen i de tekniske beregningsmetoder har ingen vesentlig betydning for bruk av forskriften, og vurderes ikke å få vesentlige konsekvenser. Rettsaken vil ikke medføre særskilte økonomiske og/eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Forslag til rettsakt ble forelagt spesialutvalget for miljø ved skriftlig prosedyre (26.4 - 4.5.2021). Forslag til rettsakt ble vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU-kommisjonen 21. desember 2020 og ble innlemmet i EØS-avtalen 4. februar 2022.

Rettsakten ble gjennomført i norsk regelverk ved endring av forurensningsforskriften kapittel 5 den 7. februar 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
05.08.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.12.2020
Anvendelsesdato i EU
29.07.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.12.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
04.02.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.02.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.02.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.02.2022
Anvendes fra i Norge
07.02.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021L1226
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro