Strategiplan for forvaltning av nettverksfunksjoner i Det felles europeiske luftrom 2020-2029

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2167 av 17. desember 2019 om godkjenning av nettverkstrategiplanen for forvaltning av nettverkfunksjoner for lufttrafikk i Det felles europeiske luftrom for perioden 2020-2029

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2167 of 17 December 2019 approving the Network Strategy Plan for the air traffic management network functions of the single European sky for the period 2020-2029

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 677/2011 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/123 skal den netforvalter, der er udpeget i overensstemmelse med nævnte forordninger, opstille og ajourføre en netstrategiplan.

(2) I henhold til forordning (EU) nr. 677/2011 og gennemførelsesforordning (EU) 2019/123 skal netstrategiplanen vedtages af Kommissionen, efter at netadministrationsorganet har godkendt den.

(3) Den 27. juni 2019 godkendte netadministrationsorganet netstrategiplanen for perioden 2020-2029. Nævnte periode falder sammen med de relevante referenceperioder og dækker den periode, som netforvalteren er udpeget for.

(4) Netstrategiplanen bør godkendes.

(5) Denne afgørelse bør træde i kraft snarest muligt inden begyndelsen af den periode, som netstrategiplanen dækker.

(6) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Fælles Luftrum, der er nedsat ved artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004—

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.12.2019
Anvendelsesdato i EU
19.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet