Strengere kontroll med visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 799/2011 av 9. august 2011 som endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 hva angår en mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) No 799/2011 of 9 August 2011 amending Annex I to Commission Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.9.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.9.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I i forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse.

Vedlegg I inneholder en opplisting av hvilke produkter fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen. Endringene i forordning (EU) nr. 799/2011 er delt i to grupper i forhold til ikrafttredelsestidspunktet. Endringer angående produkter som skal ut av listen eller får redusert kontrollfrekvens, trer i kraft 13. august 2011 (tre dager etter kunngjøring i EUs Official Journal). Endringer som omfatter nye produkter som skal inn på listen eller andre endringer trer i kraft 1. oktober 2011.

I forordning (EU) nr. 799/2011 gjøres det følgende endringer til vedlegg I:

1. Endringer som trer i kraft 13. august 2011, tre dager etter kunngjøring i Official Journal:

Ut av listen:

• Basmatiris fra Pakistan tas ut av listen (aflatoksiner).

2. Endringer som trer i kraft 1. oktober 2011:

Inn på listen:

• Hasselnøtter (med og uten skall) fra Aserbajdsjan tas inn på listen med en undersøkelsesfrekvens (fysisk kontroll) på 10% (aflatoksiner).
• Pomelos fra Kina tas inn på listen med en undersøkelsesfrekvens (fysisk kontroll) på 20% (pesticider).
• Teblader (svart og grønn) fra Kina tas inn på listen med en undersøkelsesfrekvens (fysisk kontroll) på 10% (pesticider).
• Pepperfrukter fra Egypt tas inn på listen med en undersøkelsesfrekvens (fysisk kontroll) på 10% (pesticider).
• Tilsetningsstoffer i fôr og premikser til fôr tas inn på listen med en undersøkelsesfrekvens (fysisk kontroll) på 10% (tungmetaller: kadmium og bly).

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Administrative og økonomiske konsekvenser
I forbindelse med innføringen av fem nye produkter på listen vil det måtte påregnes en økning i kostnadene for Mattilsynet ved gjennomføring av kontrollen for disse produktene. Beregnet tidsbruk for den offentlige kontrollen er angitt til ca. 2 timer og analysekostnadene vil ligge på ca. kr 2500 per forsendelse for undersøkelse for aflatoksiner, kr. 1500 for tungmetaller og kr. 2500-5500 for pesticider.

Ved at et produkt også tas ut av listen vil dette gi en besparelse for Mattilsynet, som igjen vil komme importøren til gode, jf. avsnittet over i forbindelse med prinsippet om betaling for kontrollen som gjennomføres.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel II i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 9. august 2011, med delt ikrafttredelse 13. august 2011 og 1. oktober 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.08.2011
Anvendelsesdato i EU
01.10.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.08.2011
Anvendes fra i Norge
13.08.2011