Strengere offentlig kontroll av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 433/2011 av 4. mai 2011 som endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 hva gjelder en mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) No 433/2011 of 4 May 2011 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.8.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.10.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse. Vedlegg I inneholder en opplisting av hvilke produkter fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for mer intensiv kontroll. Endringene i forordning (EU) nr. 433/2011 er delt i to grupper i forhold til ikrafttredelsestidspunktet. Endringer angående produkter som skal ut av listen eller får redusert kontrollfrekvens, trer i kraft 8. mai 2011 (tre dager etter kunngjøring i EUs Official Journal). Endringer som omfatter nye produkter som skal inn på listen eller andre endringer, trer i kraft 1. juli 2011. I forordning (EU) nr. 433/2011 gjøres det følgende endringer til vedlegg I:

1. Endringer som trer i kraft 8. mai 2011, tre dager etter kunngjøring i Official Journal: Ut av listen:

• Pærer fra Tyrkia tas ut av listen (pesticider).
• Courgettes (squash) tas ut av listen (pesticider).

2. Endringer som trer i kraft 1. juli 2011:

Inn på listen:

• Fersk chilipepper fra Thailand tas inn på listen med en undersøkelsesfrekvens (fysisk kontroll) på 10 % (pesticider).

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Administrative og økonomiske konsekvenser:I forbindelse med innføringen av fersk chilipepper fra Thailand på listen vil det måtte påregnes en økning i kostnadene for myndighetene ved gjennomføring av kontrollen for disse produktene. Beregnet tidsbruk for den offentlige kontrollen er angitt til 2 timer og analysekostnadene vil ligge på ca. kr. 5600 pr. forsendelse. Importøren av produktene vil pålegges å dekke disse økte kostnadene. Importen av dette produktet til Norge er beregnet til ca. 25 tonn i 2010 (basert på varenummeret som er oppgitt), fordelt på ca. 400 forsendelser og seks forskjellige importører.Ved at to produkter også tas ut av listen vil dette gi en besparelse for myndighetene, som igjen vil komme importørene til gode, jf. avsnittet over i forbindelse med prinsippet om betaling for kontrollen som gjennomføres.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel II i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 4. mai 2011, med delt ikrafttredelse 8. mai 2011 og 1. juli 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.05.2011
Anvendelsesdato i EU
01.07.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.05.2011
Anvendes fra i Norge
08.05.2011